ID EPU: 2269

Kontakt
Kontakt

Kontakt

KOMORNIK  Komornik Rzeszów  RZESZÓW

Dane kontaktowe kancelarii

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Sławomir Czarnek

Kancelaria Numer II w Rzeszowie

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Siedziba kancelarii: 35-083 Rzeszów, ul. Żołnierzy 9 Dywizji Piechoty 30/5 (p.I)

Godziny otwarcia : Poniedziałek : 08:00-18:00, Wtorek-Piątek : 8:00-16:00

Dni przyjęć interesantów : Wtorek : 8:00-16:00

Bank: BNP Paribas 68 2030 0045 1110 0000 0418 6080

IBAN: 68 2030 0045 1110 0000 0418 6080  /  BIC: PPABPLPK 

NIP: 813 270 95 09

       Telefony kontaktowe do kancealrii:

+48  535 829 080

Adres e-mail: rzeszow.czarnek@komornik.pl

IMG_1111.JPG

 

Identyfikator w ePUAP: 

KS_Slawomir_Czarnek

 

Kontakt w sprawach pilnych

W celu kontaktu telefonicznego z zespołem kancelarii lub komornikiem w sprawach pilnych proszę o przegotowanie następujących danych w celu weryfikacji:

  • numer PESEL
  • sygnatura sprawy (Km, Gkm, Kms)
  • adres zamieszkania
Wnioski i oświadczenia

Zgodnie z treścią art. 760 § 1 k.p.c. wnioski i oświadczenia w postępowaniu egzekucyjnym składa się, według wyboru składającego, na piśmie albo ustnie do protokołu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi albo dokonano wyboru wnoszenia pism za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, wnioski i oświadczenia składa się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Poza wypadkami wskazanymi w ustawie (zdanie pierwsze) wniosków i oświadczeń nie można wnieść telefonicznie ani za pomocą faksu czy środków komunikacji elektronicznej, jednak pismu wniesionemu elektronicznie poza systemem teleinformatycznym (np. na skrzynkę odbiorczą komornika) można nadać bieg w postępowaniu egzekucyjnym, po przesłaniu podpisanego egzeplarza pisma na adres kancelarii (więcej w zakładce DLA DŁUŻNIKA / Wnioski i oświadczenia w postępowaniu egzekucyjnym).

Formularz kontaktowy

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Sławomir Czarnek informuje, że funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w tut. Kancelarii pełni p. Violetta Matusiak. Wszelkie sprawy związane z przetwarzaniem danych  osobowych w Kancelarii należy zgłaszać do w/w osoby. Adres korespondencyjny: Data Protection Advisory Group sp. z o. o. z/s ul. Biedronki 68, 02-959 Warszawa, adres poczty elektronicznej: v.matusiak@dpag.pl

Do góry