ID EPU: 2269

KOMORNIK SĄDOWY
SŁAWOMIR CZARNEK
Komornik Sądowy Sławomir Czarnek Kancelaria nr 2 w Rzeszowie
KANCELARIA NR II W RZESZOWIE

KOMORNIK  Komornik Rzeszów  RZESZÓW

INFORMACJE

Informacje

Ikona

 

Zadania komornika

Komornikowi sądowemu jako funkcjonariuszowi publicznemu działającemu przy sadzie rejonowym, powierza się następująca zadania:

  • wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r.  - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 155, z póź.zm.);
  • wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
  • wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza;
  • wykonywanie zadań określonych w innych ustawach;

Ponadto komornikowi sądowemu można zlecić:

  • doręczenie osobiście adresatowi zawiadomień sądowych, pism procesowych oraz innych dokumentów sądowych za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty;
  • podjęcie czynności celem ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresatów pism sądowych;
  • na wniosek organizatora licytacji - sprawowanie urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniżej i najwyższej oferty. 
  • na wniosek syndyka masy upadłości - poszukiwanie majątku upadłego w bazach danych, do których komornik ma dostęp. 

Przy wykonywaniu swoich zadań, komornik sądowy kieruje się dobrem wymiaru sprawiedliwości oraz interesem publicznym. Zawód komornika jest zawodem zaufania publicznego w rozumieniu art. 17 ust. 1 Konstytucji, co oznacza iż jest on gwarantem wykonalności wyroków sądowych wydawanych w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej.  Powierzone przez Państwo czynności komornik wykonuje, używając pieczęci urzędowej z godłem państwa, stosując określone w przepisach prawa środki przymusu. Każdy komornik sądowy korzysta także z ochrony prawa karnego przysługującej funkcjonariuszom publicznym.  

Ikona

 

Sprawa u komornika

Otrzymanie zawiadomienia o wszczęciu postępowania egzekucyjnego od komornika oznacza, że komornik sądowy wszczął postępowanie egzekucyjne przeciwko osobie wymienionej w jego treści. Komornik jako sądowy organ egzekucyjny nie jest uprawniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym (art. 804 kpc).  Komornika wiąże treść wniosku egzekucyjnego złożonego przez wierzyciela tak co do rodzaju świadczenia, jak i sposobu egzekucji i jako organ właściwy do prowadzenia postępowania egzekucyjnego komornik nie może uchylić się od tego obowiązku.

Wpłat można dokonywać bezpośrednio w kancelarii lub na rachunek bankowy podając w tytule przelewu imię i nazwisko oraz sygnaturę sprawy (Km, Gkm, Kms):

 BNP Paribas 68 2030 0045 1110 0000 0418 6080

IBAN: PL68 2030 0045 1110 0000 0418 6080

BIC: PPABPLPK 

Godziny otwarcia kancelarii : Poniedziałek : 8:00 - 18:00, Wtorek : - Piątek: 8:00 - 16:00

Dane kontaktowe kancelarii w zakładce KONTAKT

LINKI

 Ikona   Zegarek GODZINY PRZYJĘĆ
INTERESANTÓW
Poniedziałek : 15:00 - 18:00
Piątek :                 9:00 - 12:00

NAJNOWSZE LICYTACJE 

Do góry