ID EPU: 2269

Dla dłużnika
Dla dłużnika

Dla dłużnika

KOMORNIK  Komornik Rzeszów  RZESZÓW

Informacje dla Dłużnika

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania egzekucyjnego

Otrzymanie zawiadomienia o wszczęciu postępowania egzekucyjnego od komornika sądowego oznacza, że komornik wszczął przeciwko Pani/Panu postępowanie egzekucyjne na wniosek wskazanego w tym piśmie wierzyciela. Stosownie do treści art. 805 § 1 k.p.c.  komornik doręcza zawiadomienie o wszczęciu egzekucji dłużnikowi przy pierwszej dokonanej czynności egzekucyjnej z podaniem treści tytułu wykonawczego i wymienieniem sposobów egzekucji oraz z stosownymi pouczeniami o możliwości, terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności. W załączeniu otrzymacie także Państwo sporządzony przez organ egzekucyjny odpis tytułu wykonawczego (nakazu zapłaty, wyroku, ugody czy aktu notarialnego), który stanowi podstawę prowadzonego postępowania egzekucyjnego.

 

Zakaz badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym przez komornika

Celem postępowania egzekucyjnego nie jest ponowne merytoryczne rozstrzygnięcie sporu, lecz jedynie wykonanie tytułu wykonawczego przedłożonego komornikowi przez wierzyciela wraz z wnioskiem. Dlatego  komornika sądowego obowiązuje ustawowy zakaz badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym (art. 804 k.p.c.). W ten sposób ustawodawca określił wyraźną granicę pomiędzy sądowym postępowaniem rozpoznawczym i egzekucyjnym. Brak tej reguły mógłby doprowadzić do sytuacji, w której komornik jako organ egzekucyjny dokonywałby samodzielnej oceny kwestii merytorycznych i przejąłby funkcję orzekania zastrzeżoną jedynie dla sądów. W konsekwencji oznacza to, że komornik nie jest uprawniony do oceny zarzutów merytorycznych opartych na zdarzeniach, które mogą decydować o istnieniu lub zakresie obowiązku świadczenia wynikającego z treści tytułu wykonawczego. Wszystkie zarzuty związane z istnieniem po stronie dłużnika obowiązku stwierdzonego tytułem wykonawczym należy niezwłocznie wyjaśnić z wierzycielem, który na każdym etapie postępowania egzekucyjnego może wnieść o jego umorzenie.

 

Wykaz majątku oraz obowiązek zgłoszenia zmiany miejsca zamieszkania

Na wezwanie komornika dłużnik obowiązany jest złożyć komornikowi, na piśmie lub ustnie do protokołu wykaz swojego majątku wraz z oświadczeniem o jego prawdziwości i zupełności pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Ponadto od dnia doręczenia dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu postępowania egzekucyjnego dłużnik ma ustawowy obowiązek powiadomić Komornika w terminie 7 dni o każdej zmianie miejsca swego pobytu trwającej dłużej niż miesiąc. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Dłużnik, który zaniedba powiadomienia w terminie siedmiu dni komornika o każdej zmianie miejsca swego pobytu, trwającej dłużej niż jeden miesiąc, może być ukarany grzywną w wysokości do 2 000 zł (art.762 §1 k.p.c.).

dokumeny do pobrania

WYKAZ MAJĄTKU /doc/

WYKAZ MAJĄTKU /pdf/

 

Wnioski i oświadczenia w postępowaniu egzekucyjnym

Zgodnie z treścią art. 760 § 1 k.p.c. wnioski i oświadczenia w postępowaniu egzekucyjnym składa się, według wyboru składającego, na piśmie albo ustnie do protokołu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi albo dokonano wyboru wnoszenia pism za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, wnioski i oświadczenia składa się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Poza wypadkami wskazanymi w ustawie (zdanie pierwsze) wniosków i oświadczeń nie można wnieść telefonicznie ani za pomocą faksu czy środków komunikacji elektronicznej (por. wyrok SN z 3.04.1967 r., II CR 373/66, OSNCP 1967/10, poz. 186), jednak pismu wniesionemu elektronicznie poza systemem teleinformatycznym (np. na skrzynkę odbiorczą sądu czy komornika) po dokonaniu jego wydruku można nadać bieg w postępowaniu egzekucyjnym i po uzupełnieniu jego braków formalnych (po uzyskaniu podpisanego pisma przez wnioskodawcę) może ono wywołać skutki prawne (por. uchwała SN z 23.05.2012 r., III CZP 9/12, OSNC 2012/ 11, poz. 128); datą wniesienia pisma jest wtedy data jego wydruku, a poza skargami administracyjnymi kierowanymi do prezesa sądu żaden przepis rangi ustawy nie obliguje odbiorcę takiej korespondencji elektronicznej do dokonania jej wydruku i nadaniu biegu w postępowaniu egzekucyjnym /Manowska Małgorzata (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom II. Art. 478-1217, wyd. IV, 2021/.

 

Zasada zwrotu kosztów egzekucji

Od chwili złożenia przez wierzyciela wniosku egzekucyjnego do komornika po stronie dłużnika powstaje obowiązek zwrotu kosztów tego postępowania  na rzecz wierzyciela egzekwującego. Zasadę tę określa art. 770 Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym: „Dłużnik powinien zwrócić wierzycielowi koszty niezbędne do celowego przeprowadzenia egzekucji". Koszty te komornik ściąga od dłużnika wraz z egzekwowanym roszczeniem.

 

Zajęty rachunek bankowy 

Informacje dotyczące zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego, kwot wolnych od egzekucji, zajęć rachunków wspólnych znajdziecie Państwo na stronach internetowych baków, m.in.:

https://www.mbank.pl/zajecia-egzekucyjne/informacje/

https://www.pkobp.pl/klienci-indywidualni/bankowosc-elektroniczna/zajecia-egzekucyjne/

https://www.santander.pl/bank-porad/zajecia-egzekucyjne

 

Przestępstwo udaremniania egzekucji według kodeksu karnego (art. 300 k.k.)

Działanie na szkodę wierzyciela przez: udaremnianie lub uszczuplanie zaspokojenia wierzyciela przez ukrywanie, sprzedaż, darowanie, niszczenie, obciążanie czy uszkadzanie swojego majątku jest przestępstwem. Przestępstwo udaremnienia lub uszczuplenia zaspokojenia wierzyciela przez dłużnika, któremu grozi upadłość lub niewypłacalność zostało opisane w art. 300 § 1, 3 i 4 Kodeksu Karnego.  Czyn ten jest zagrożony karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. W przypadku działania na szkodę kilku wierzycieli, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

 

Kontakt z kancelarią 

Dane kontaktowe znajdziecie Państwo w zakładce KONTAKT.

WPŁATY DO SPRAW

Wpłat można dokonywać w kancelarii lub na rachunek bankowy podając w tytule przelewu imię i nazwisko oraz sygnaturę sprawy (Km, Gkm, Kms): 

Bank BNP Paribas 68 2030 0045 1110 0000 0418 6080

IBAN: PL68 2030 0045 1110 0000 0418 6080

BIC: PPABPLPK 

 

 

 

Do góry