ID EPU: 2269

Dla wierzyciela
Dla wierzyciela

Dla wierzyciela

KOMORNIK  Komornik Rzeszów  RZESZÓW

Informacje dla Wierzyciela

 

Postępowanie zabezpieczające

 

Stała opłata od wniosku o wykonanie zabezpieczenia - 300 zł.

Opłata od wniosku o wykonanie zabezpieczenia roszczenia pieniężnego lub europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym wynosi obecnie 300 złotych. W świetle nowego przepisu nie ma znaczenia wartość świadczenia podlegającego zabezpieczeniu. Opłata jest stała. W przypadku wykonania zabezpieczenia komornik pobiera od wierzyciela opłatę stosunkową (uzupełniającą) w wysokości 10 proc. wartości mienia objętego zabezpieczeniem.

Celem postępowania zabezpieczającego jest zapewnienie przyszłemu wierzycielowi możliwie najdogodniejszych  warunków dla prowadzenia w przyszłości egzekucji należności pieniężnej. Na podstawie załączonego do wniosku tytułu zabezpieczenia komornik może, jeszcze przed uzyskaniem przez wierzyciela prawomocnego orzeczenia zabezpieczyć dochodzone należności pieniężne przez:

 • zajęcie środków na rachunkach bankowych dłużnika;
 • zajęcie wynagrodzenia za pracę, innych wierzytelności oraz praw majątkowych dłużnika (praw i udziałów w spółkach prawa handlowego);
 • zajęcie należących do dłużnika ruchomości (pojazdów, maszyn i urządzeń);

Tytułami zabezpieczenia mogą być m.in.:

 • nieprawomocny wyrok sądu pierwszej instancji w sprawach gospodarczych  (wyrok sądu gospodarczego) zasądzającego świadczenie w pieniądzu lub rzeczach zamiennych;
 • nieprawomocny nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym;
 • postanowienia sądu lub prokuratora zaopatrzone w klauzulę wykonalności;

Środki pieniężne zabezpieczone w toku postępowania komornik składa na rachunku depozytowym Ministerstwa Finansów. Po uzyskaniu przez wierzyciela tytułu wykonawczego i wszczęciu postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi środki te komornik wypłaca wierzycielowi.

Wyrok w sprawach gospodarczych jako tytuł zabazpieczenia

W dniu 7 listopada 2019 roku na mocy ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego wszedł w życie przepis art. 458[13] k.p.c. stanowiący, iż w nieprawomocny wyrok sądu pierwszej instancji wydany w postępowaniu w prawach gospodarczych zasądzający świadczenie w pieniądzu lub w rzeczach zamiennych, stanowi tytuł zabezpieczenia wykonalny bez nadawania mu klauzuli wykonalności. Przepis 458[13] k.p.c. uprawnia powoda do skutecznego przeprowadzenia postępowania zabezpieczającego na majątku obowiązanego do wysokości zasądzonej kwoty wraz z wymagalnymi odsetkami lub wartości rzeczy zamiennych.

Wniosek egzekucyjny

W celu wszczęcia egzekucji przeciwko dłużnikowi należy złożyć do komornika sądowego wniosek egzekucyjny wraz z załączonym do wniosku tytułem wykonawczym w oryginale (nakaz zapłaty, wyrok, ugoda, akt notarialny - zaopatrzone w klauzulę wykonalności). W przypadku wierzycieli będących osobami prawnymi takich jak spółki kapitałowe, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe, jednostki samorządu terytorialnego do  wniosku o wszczęcie egzekucji dołączyć należy ponadto dokumenty uprawniające do działania w imieniu wierzyciela osobę składającą wniosek. We wniosku egzekucyjnym należy ponadto wskazać świadczenie, które ma być wyegzekwowane przez komornika ( należność główną, odsetki, koszty procesu ), sposoby egzekucji oraz dane personalne dłużnika (adres zamieszkania, PESEL, NIP, imiona rodziców). Aby uzyskać dodatkowe informacje, w jaki sposób prawidłowo złożyć wniosek egzekucyjny do Naszej Kancelarii, prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub osobisty w siedzibie kancelarii. Dane kontaktowe znajdziecie Państwo w zakładce KONTAKT.

Sposoby egzekucji

W toku postępowania egzekucyjnego świadczeń pieniężnych komornik sądowy może zastosować następujące sposoby egzekucji:

 • egzekucję wynagrodzenia za pracę
 • egzekucję z rachunków bankowych
 • egzekucję z ruchomości
 • egzekucję z innych wierzytelności
 • egzekucję z praw majątkowych
 • egzekucję z nieruchomości
 • egzekucję ze statków morskich

We wniosku można wskazać jeden lub kilka sposobów egzekucji. Ponadto wierzyciel powinien wskazać komornikowi znany sobie majątek dłużnika taki jak: miejsce pracy, nazwę banku, w którym dłużnik posiada rachunek, numer księgi wieczystej nieruchomości. Brak informacji o majątku dłużnika lub wskazanie majątku niewystarczającego na zaspokojenie świadczenia w całości nie stanowi dla wierzyciela przeszkody w egzekucji, ponieważ komornik z urzędu ustala majątek dłużnika w zakresie znanym mu z innych prowadzonych postępowań, na podstawie publicznie dostępnych źródeł informacji oraz z rejestrów, do których ma dostęp drogą elektroniczną. Ponadto komornik wzywa dłużnika do złożenia wykazu majątku.

dokumeny do pobrania

WNIOSEK EGZEKUCYJNY /doc/

WNIOSEK EGZEKUCYJNY /pdf/

WNIOSEK EGZEKUCYJNY - FORMULARZ /pdf/

 

W celu ustalenia składników majątku dłużnika komornik sądowy korzysta z dostępnych dla kancelarii komorniczych systemów  teleinformatycznych:

 • OGNIVO - system Ognivo zapewnia elektroniczną komunikację komornikom sądowym z bankami i Spółdzielczymi Kasami Oszczędnościowo - Kredytowymi.  System umożliwia szybkie ustalenie rachunków dłużnika, w tym rachunków bankowych oraz imiennych rachunków członka SKOK.
 • SI CEPIK - System Informatyczny Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców umożliwia szybkie pozyskanie informacji o pojazdach zarejestrowanych na daną osobę (dłużnika).  Informacja obejmuje: rodzaj, markę, typ i model pojazdu, numer rejestracyjny, rok produkcji, serię i numer karty pojazdu, numer VIN lub numer nadwozia, dane właściciela oraz posiadacza pojazdu.
 • EKW Elektroniczne Księgi Wieczyste z dostępem do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych to system teleinformatyczny obsługujący księgi wieczyste, umożliwiający ustalenie nieruchomości należących do dłużników. Poszukiwanie odbywać się może poprzez stosowanie następujących kryteriów wyszukiwania: numer pesel, imiona rodziców albo numer regon.
 • CRZ moduł umożliwiający pozyskiwanie zaświadczeń i odpisów z  Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych drogą elektroniczną.
 • IPG LEX Informator Prawno-Gospodarczy to system umożliwiający pozyskiwanie informacji gospodarczych z Krajowego Rejestru Sądowego na temat spółek kapitałowych, stowarzyszeń, fundacji.
 • ZUS - PUE Platforma Usług Elektronicznych to narzędzie, które ułatwia uprawnionym podmiotom szybki dostęp do danych ze zbioru Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w tym aktualnych źródeł dochodu dłużnika.
 • EPU -  Elektroniczne postępowanie Upominawcze to system umożliwiający złożenie do komornika o wniosku o wszczęcie egzekucji w formie elektronicznej. 
 • ePUAP - (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) – ogólnopolska platforma teleinformatyczna umożliwiająca kancelarii komornika  komunikację z jednostkami administracji publicznej drogą elektroniczna w ujednolicony, standardowy sposób.
 • CEIDG - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej udziela komornikom rozszerzonego dostępu do rejestru osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

W treści wniosku egzekucyjnego należy także wskazać rachunek bankowy na który komornik przekaże wyegzekwowane kwoty. Wniosek egzekucyjny może być złożony do komornika w formie pisemnej bądź na urzędowym formularzu oraz ustnie do protokołu w kancelarii komornika.

komornik_online_1.png

SPRAWY PILNE

W sprawach wymagających niezwłocznego podjęcia czynności przez komornika (wykonanie zabezpieczenia pieniężnego, zajęcie konkretnego składnika majątku dłużnika) należy kontaktować się bezpośrednio z komornikiem pod numerem telefonu  - 734 855 525.

 

 

 

Do góry